Warunki handlowe plakatowania

 1. Postanowienia wstępne
  1. Wykonawcą zgodnie z niniejszymi warunkami handlowymi plakatowania (dalej jako „Warunki“) jest RENGL Polska Sp. z o.o., z siedzibą Al. Jana Kasprowicza 95/4, 51-146 Wrocław, KRS:0000673339, NIP: 5252707345, REGON: 367065216 (dalej jako “Wykonawca”).
  2. Zlecającym zgodnie z niniejszymi warunkami handlowymi jest każda osoba prawna lub fizyczna (dalej jako „Zlecający”), która na zasadzie zamówienia złożonego w formie pisemnej lub umowy na piśmie (dalej jako „Uzgodnienia umowne”), zamówi u Wykonawcy realizację dzieła – kampanii plakatowania (dalej także jako „Kampania”).
  3. Zamówienie wystawione przez Zlecającego musi zawierać prawdziwe informacje dotyczące firmy lub nazwiska Zlecającego, odpowiednio adres jego siedziby lub zamieszkania, nr REGON, nr NIP, ewentualnie datę urodzenia jeśli Zlecającym jest osoba fizyczna i numer PESEL, ilość i rozmiar plakatów, nazwę i czas trwania kampanii (od - do), lokalizację (miasto), własnoręczny podpis osoby uprawnionej do reprezentacji i ewentualną pieczątkę.
  4. Powierzchnie ogłoszeniowe (dalej jako „Powierzchnie”) według niniejszych warunków to słupy ogłoszeniowe, płyty lub inne miejsca profilowane, na które nakleja się plakaty o formacie maksimum A0. Plakaty wykonawca nakleja na powierzchnie w miejscu, które jest wolne.
  5. Aktualne informacje dotyczące cen, standardowych dni plakatowania, rozmieszczeniu powierzchni, oddziałach, danych kontaktowych i innych uwarunkowań wykonawca umieszcza na stronie internetowej www.rengl.pl
 2. Kampania
  1. Zlecenia na przeprowadzenie kampanii Wykonawca przyjmuje w swych oddziałach i także w innych miejscach wyznaczonych i stanowiących lokale przedsiębiorstwa (dalej jako „Miejsca składania zamówień”).
  2. Standardowym dniem dokonywania naklejania jest niedziela. W miejscach wybranych przez Wykonawcę mogą być ustanowione także inne dni wyklejania. Wykonawca zastrzega sobie prawo, w uzasadnionych przypadkach, do przeprowadzenia wyklejania plakatów w innych niż standardowy dzień naklejania, najpóźniej jednak w trzecim dniu następującym po standardowym dniu naklejania. Strony mogą indywidualnie, wyraźnie, uzgodnić odnośnie danej Kampanii szczególne terminy naklejania stosownie do punktu 2.5. poniżej.
  3. Jeżeli standardowy dzień wyklejania lub dzień zamknięcia przyjmowania plakatów przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, Wykonawca zastrzega sobie prawo do zmiany standardowego dnia naklejania lub dnia zamknięcia przyjmowania plakatów na dzień inny, zwykle na dzień pracy najbliższy następujący lub poprzedzający.
  4. Wykonawca zastrzega sobie prawo do wyznaczenia także innych standardowych dni naklejania.
  5. Wykonawca wyklei plakaty Zlecającego także w innych niż standardowe dni naklejania. Uczyni tak tylko po uprzednim uzgodnieniu ze Zlecającym i za dodatkową zapłatą zgodnie z cennikiem obowiązującym w dniu przyjęcia zlecenia. Ta forma wyklejania plakatów uważana jest za formę ekspresową.
  6. Zamknięcie terminu przyjmowania zleceń na dany standardowy dzień naklejania jest wyznaczone przez Wykonawcę na:

   a) ostatni dzień pracy przypadający przed standardowym dniem naklejania, tzn. w większości przypadków na piątek, do godziny 12:00 – przy czym termin ten obowiązuje jednak tylko w przypadku, gdy miejsce składania zamówień znajduje się w tym samym mieście, w którym plakaty mają być rozlepiane.

   b) trzy dni robocze przed standardowym dniem rozlepiania, tzn. w większości przypadków na środę, do godziny 12:00 - przy czym termin ten obowiązuje w przypadku, gdy plakaty mają być rozlepiane w innym mieście, niż miasto, w którym znajduje się miejsce składania zamówień.

  7. Plakaty w ramach Kampanii, na którą zamówienie przyjął Wykonawca po terminie zamknięcia przyjmowania zleceń określonym w punkcie 2.6., Wykonawca wyklei dopiero w przyszłym standardowym dniu naklejania lub po uzgodnieniu ze Zlecającym ekspresowo za dopłatą lub także w zamian za ewentualne skrócenie terminu trwania Kampanii.
 3. Ceny i warunki płatności, fakturowanie elektroniczne, usługi specjalne i opłaty za rezygnację
  1. Wykonawca przyjmuje zapłatę ceny Kampanii zwykle z góry w gotówce lub przelewem bankowym. Cena zostaje wyliczona na podstawie cennika obowiązującego w dniu przyjęcia zamówienia lub według ceny określonej w zawartej umowie na piśmie pomiędzy Zlecającym a Wykonawcą. Ceny określa Wykonawca zwykle w PLN (złoty polski).
  2. Na wypadek opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia za daną Kampanię uzgadnia się aktualnie obowiązujące odsetki maksymalne, co nie wyłącza roszczeń odszkodowawczych.
  3. Przez dzień przyjęcia zapłaty ceny kampanii rozumiany jest dzień przyjęcia wpłaty gotówkowej przez Wykonawcę lub zaksięgowania wynagrodzenia na rachunku bankowym Wykonawcy.
  4. Wykonawca zastrzega sobie prawo do ustalania dopłaty za przygotowanie dokumentacji fotograficznej naklejonych plakatów, naklejanie ekspresowe, specjalne umieszczenie plakatów, naklejanie plakatów ściśle obok siebie, umieszczenie plakatów na wybranych powierzchniach, dodatkowe przygotowanie wykazu wyklejonych plakatów i inne usługi ponadstandardowe.
  5. Wymagania Zlecającego dotyczące usług przywołanych w punkcie 3.5 można uzgodnić indywidualnie, zawsze wyłącznie w złożonym zamówieniu na piśmie. Inne niż w ten sposób uzgodnione wymogi nie będą uwzględniane przez Wykonawcę.
  6. Wykonawca zastrzega sobie prawo do określenia w cenniku najniższej możliwej ceny Kampanii pokrywającej koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z jej realizacją. Jest to cena minimalna.
  7. Wykonawca zastrzega sobie prawo do naliczenia zleceniodawcy kosztów niezbędnych związanych z dystrybucją (transportem) plakatów w przypadku zamówienia kampanii w kilku miastach, które Zlecający zobowiązany będzie dodatkowo pokryć ponad wynagrodzenie zgodnie z cennikiem.
  8. Cena zamieszczona w cenniku Wykonawcy w dniu przyjęcia zlecenia od Zlecającego jest ceną uzgodnioną za świadczoną usługę, jeżeli pomiędzy Wykonawcą a Zlecającym nie została uzgodniona inna cena na piśmie.
  9. Zlecający ma prawo do wycofania swojego zamówienia tylko w przypadku, jeżeli Wykonawca do chwili wycofania zlecenia nie rozpoczął dystrybucji i/lub naklejania plakatów. W przypadku takiego wycofania zamówienia Zlecający zobowiązuje się zapłacić na rzecz Wykonawcy 50% z całkowitej ceny Kampanii. Po rozpoczęciu dystrybucji i/lub naklejania plakatów nie ma możliwości anulowania zamówienia i Zlecający zobowiązany jest do zapłacenia Wykonawcy całkowitej ceny Kampanii. Jeżeli Zlecający w uzgodnionym terminie nie dostarczy uzgodnionej ilości plakatów na potrzeby kampanii, Wykonawca ma prawo do przesunięcia terminu rozpoczęcia Kampanii i skrócenia czasu trwania kampanii bez prawa do obniżenia ceny.
  10. Wykonawca jest uprawniony do przygotowania i przesłania zlecającemu dokumentów fiskalnych (faktury) w formie elektronicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Powodem zapłaty 50% z ceny kampanii jest leżący po stronie wykonawcy  brak możliwości wynajęcia powierzchni do plakatowania innemu podmiotowi ze względu na jej rezerwację.
 4. Gwarancje i reklamacje
  1. Wykonawca realizuje Kampanię zgodnie z niniejszymi Warunkami, ewentualnie zgodnie z innymi uzgodnionymi wzajemnie ustaleniami na piśmie.
  2. Wykonawca zapewnia Zlecającego, że dokonuje ciągłej kontroli stanu naklejonych plakatów. Plakaty uszkodzone Wykonawca naprawia, jednak tylko, jeżeli zlecający wraz z zamówieniem dostarczy Wykonawcy plakaty zamienne dla potrzeb zapewnienia wymian – w ilości co najmniej 10% podstawowej ilości na każdy tydzień trwania kampanii. Wymianę uszkodzonych plakatów Wykonawca wykonuje bezpłatnie. Jeżeli Zlecający nie dostarczy Wykonawcy plakatów zamiennych zgodnie z niniejszym punktem Warunków, traci prawo do bezpłatnej wymiany plakatów przez okres trwania Kampanii oraz prawo do uzyskania ewentualnej zniżki cenowej lub innych roszczeń.
  3. Wykonawca zapewni wymianę uszkodzonych plakatów w terminie 48 godzin po stwierdzeniu ich uszkodzenia lub w takim samym terminie po otrzymaniu wiadomości o ich uszkodzeniu od Zlecającego.
  4. Plakaty dostarczone przez Zlecającego muszą być odporne na działanie wody. Farba drukarska użyta do wykonania plakatów musi być przez cały okres trwania kampanii odporna na działanie zwykłych substancji chemicznych zawartych w stosowanych klejach i musi być odporna na działanie warunków atmosferycznych. Jeżeli plakaty nie są wykonane w przywołanej jakości, Zlecający zobowiązany jest zaznaczyć powyższe w zamówieniu złożonym na piśmie. Kampania w związku z powyższym będzie realizowana w oparciu o szczególne zamówienie z uwzględnieniem specyficznych warunków wykonawstwa.
  5. Wykonawca po zakończeniu kampanii zwróci zlecającemu plakaty niewykorzystane, jeżeli taki wymóg Zlecający umieści w zamówieniu.
  6. Wykonawca potwierdzi na wniosek Zlecającego prawidłowość przeprowadzenia Kampanii, jeżeli powyższego zażąda zlecający w złożonym zamówieniu. Jeżeli zlecający zażąda od Wykonawcy sporządzenia listy powierzchni z rozlepionymi plakatami dodatkowo (nie bezpośrednio w złożonym zamówieniu), Wykonawca uprawniony jest do naliczenia kosztów sporządzenia takiej listy do wysokości 10% od ceny Kampanii, co najmniej jednak 30,- PLN netto plus VAT za każde miasto.
  7. Reklamacje dotyczące realizacji Kampanii Zlecający może składać tylko w czasie zamówionego okresu trwania kampanii i tylko w formie pisemnej (e-mail) z podaniem dokładnego opisu i miejsca usterki (numer powierzchni, ulica, miasto). Reklamacji składanych po zakończeniu zamówionego okresu trwania kampanii, Wykonawca nie będzie rozpatrywał, a Zlecający nie będzie uprawniony do podnoszenia jakichkolwiek roszczeń wobec Wykonawcy. Jeżeli Wykonawca w trakcie trwania Kampanii nie będzie przez Zlecającego, w sposób należycie udokumentowany, informowany o usterkach dotyczących realizacji, przyjmuje się, że Kampania została zrealizowana zgodnie z ustalonymi warunkami.
  8. Jeżeli nie będzie można skorzystać z którejś z powierzchni przez część trwania lub przez cały okres trwania Kampanii, Wykonawca poinformuje o powyższym zlecającego, w terminie 48 godzin od stwierdzenia powyższego, w formie informacji na piśmie, e-maila lub telefonicznie i zaproponuje zlecającemu powierzchnie zastępcze, jeżeli jest to możliwe w takiej samej lub zbliżonej lokalizacji. Zlecający wykorzystanie powierzchni zastępczych potwierdzi Wykonawcy w formie pisemnej. Jeżeli wykonawca przywołany wyżej fakt stwierdzi w dniu rozpoczęcia rozlepiania lub później, rozwiązuje problem poprzez rozlepianie na powierzchni zastępczej natychmiast i z zachowaniem wyżej przywołanej procedury informuje Zlecającego. Jeżeli Zlecający zgodzi się z zastosowanym rozwiązaniem lub w terminie 24 godzin od otrzymania informacji nie złoży na piśmie sprzeciwu w odniesieniu do zastosowania rozwiązania zastępczego, sposób realizacji Kampanii ze względu na zastosowanie powierzchni zastępczych uważa się za prawidłowy.
  9. Odwołując się do punktu 4.7 Wykonawca i Zlecający uzgadniają, że Kampania została prawidłowo i bezbłędnie zrealizowana i przekazana z chwilą wyklejania plakatów. Zlecający i Wykonawca w sposób jednoznaczny potwierdzają, że uzgodnione Kampanie uważa się za przeprowadzone bezbłędnie oprócz przypadków, kiedy to w trakcie uzgodnionego okresu trwania kampanii Zlecający na piśmie przedstawi należycie udokumentowane braki w realizacji Kampanii. W takim wypadku Zlecający uzyskuje prawo do ewentualnej zniżki ceny zgodnie z punktem 5.3, 5.4 i 5.5 niniejszych Warunków.
 5. Odpowiedzialność z tytułu szkód i wyeliminowanie konkurencji
  1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za realizację Kampanii w sposób zgodny z niniejszymi Warunkami, za wyjątkiem przypadków wandalizmu lub zdarzeń siły wyższej tzn. stan wojny, klęski żywiołowe itd. Każdorazowo odpowiedzialność Wykonawcy, za wyjątkiem winy umyślnej, ograniczona jest do szkody rzeczywistej, to jest nie obejmuje utraconych korzyści.
  2. Za treść plakatów pełną odpowiedzialność ponosi Zlecający. Zlecający na żądanie Wykonawcy zobowiązany jest przekazać do wglądu plakat, który będzie używany w trakcie Kampanii, przed jej rozpoczęciem.
  3. Jeżeli treści plakatów:

   a) będzie pozostawać w sprzeczności z obowiązującymi przepisami Rzeczpospolitej Polskiej lub innego kraju w którym są rozlepiane,

   b) lub treści plakatów w sposób wulgarny, obraźliwy lub ośmieszający opisuje osoby inne lub fakty

   c) lub treści plakatów naruszają czyjekolwiek prawa autorskie, dobra osobiste lub inne prawa własności intelektualnej,

   d) lub Zlecający nie udostępni na wniosek Wykonawcy plakatów do wglądu,

   e) lub Zlecający przedstawi z braku należytej staranności lub celowo nieprawdziwe lub mylne dane przy ustaleniach umownych,

   f) lub treść plakatów w inny sposób narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawne lub naraża renomę Wykonawcy (firmę RENGL) na szwank,

   wówczas Wykonawca może odmówić prowadzenia Kampanii, przerwać ją lub wstrzymać bez prawa Zlecającego do obniżenia ceny, odszkodowania lub jakichkolwiek innych roszczeń wobec Wykonawcy. Ponadto, Zlecający zwolni Wykonawcę z wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających z okoliczności wskazanych powyżej i pokryje wszelkie szkody Wykonawcy stąd wynikające, oraz zapłaci ustalone wynagrodzenie w pełnej wysokości.
  4. Jeżeli w trakcie zamówionego trwania Kampanii dojdzie do uszkodzenia naklejonych plakatów a Wykonawca nie dokona ich wymiany w terminie 48 godzin zgodnie z rozdziałem 4. niniejszych warunków, zobowiązany jest do udzielenia zlecającemu zniżki zgodnie z punktem kolejnym.
  5. Zniżka według punktu 5.4 zostanie wyliczona przez przemnożenie ilości dni, w których uszkodzenie trwało, ilości uszkodzonych plakatów i ceny za jeden plakat na jeden dzień zgodnie z obowiązującym w dniu przyjęcia zamówienia cennikiem. Ilość dni liczy się od dnia zgłoszenia usterki przez Zlecającego lub od dnia jej stwierdzenia przez Wykonawcę do dnia usunięcia usterki lub upływu zamówionego okresu trwania Kampanii, w zależności od tego co nastąpi wcześniej. Jednocześnie obowiązują przepisy punktu 4.2 niniejszych Warunków.
  6. Jeżeli cena za kampanię została już przez Zlecającego uiszczona, Wykonawca udzieli zlecającemu zniżki przy Kampanii kolejnej lub zwróci Zlecającemu wartość wyliczonej zniżki po zakończeniu okresu trwania Kampanii.
  7. Wyeliminowanie konkurencji nie jest ustalone. Wykonawca nie gwarantuje Zlecającemu, że na powierzchni nie zostaną umieszczone plakaty produktów konkurencyjnych. Wykonawca jednak w ramach swych możliwości będzie starał się oddzielić wyroby konkurencyjne.
 6. Postanowienia końcowe
  1. Ewentualne spory będą rozwiązywane przede wszystkim poprzez negocjacje prowadzone pomiędzy Wykonawcą a Zlecającym. Jeżeli nie dojdzie do porozumienia spór będzie rozpatrywany przez właściwy miejscowo sąd.
  2. Dokonując zamówienia Kampanii, Zlecający potwierdza, że zapoznał się niniejszymi Warunkami i zgadza się z ich brzmieniem.
  3. W odniesieniu do uzgodnień umownych nie mają zastosowania przepisy Kodeksu Cywilnego o ofertowym zawarciu Umowy.
  4. Niniejsze warunki obowiązują od 1. 2. 2020 i dotyczą wszystkich uzgodnień umownych przyjętych po tej dacie. Wszystkie poprzednio obowiązujące Warunki handlowe zastają anulowane.

Warunki handlowe plakatowania